wdt_ID Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1

Emisyjny spektrometr plazmowy
(ICP-OES)
Optima 5300DV
firmy Perkin Elmer

Atomowy/optyczny spektrometr emisyjny
z wzbudzeniem plazmowym, oparty na badaniu intensywności widm emisyjnych, charakteryzuje się dużą odtwarzalnością i dokładnością. Umożliwia jednoczesne oznaczanie prawie wszystkich pierwiastków, zarówno na poziomie śladowym jak i matrycowym, w trakcie jednej aspiracji próbki.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali jak i niemetali w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji) o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

2

Spektrometr rentgenowski PRIMUS II

Spektrometr działający w oparciu o technikę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). Rozwiązania zastosowane w spektrometrze Rigaku PRIMUS II umożliwiają analizę szerokiego spektrum próbek stałych bez ich wstępnego przygotowania,
w sposób nie niszczący próbki. Rozszerzenie funkcjonalności spektrometru o możliwość zastosowania zmiennej atmosfery (środowisko; hel, próżnia) umożliwia analizę składu pierwiastkowego próbek ciekłych. Dodatkową funkcją spektrometru jest możliwość analizy rozkładu zawartości pierwiastków na badanej powierzchni (plamka 500μm).

Szybka analiza półilościowa (screening), pozwalająca w prosty i bezpieczny sposób ocenić zakres występowania pierwiastków bezpośrednio w dostarczonej próbce. Spektrometr jest w stanie analizować próbki stałe (bez wcześniejszego przygotowania) oraz ciekłe (po osadzeniu na złożu stałym oraz wprost z otrzymanej próbki). Analiza ilościowa pierwiastków w zakresie beryl-uran na poziomie
1 mg/kg. Analiza rozkładu pierwiastków na powierzchni (mapping).

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

5

Zespół analizatorów CHS

Zespół analizatorów elementarnych, składający się z odrębnych analizatorów do oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz do oznaczania węgla nieorganicznego (TIC)
i całkowitego węgla organicznego (TOC) . Zespół analizatorów jest w pełni sterowany i kontrolowany mikroprocesorowo, współpracując z zewnętrznym komputerem i stanowi najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie oznaczania makropierwiastków.

Szczegółowa analiza konwencjonalnych, paliwa kopalnych paliwa alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

6

Analizator rtęci MA-2000 firmy Nippon Instruments

Zasada działania analizatora rtęci jest oparta na metodzie CV-AAS i polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki oraz adsorpcji na złotym złożu. Wydzielona rtęć jest oznaczana metodą spektrometrii absorpcji atomowej. Analizator pozwala na oznaczanie śladowych ilości/zawartości rtęci, bez konieczności wstępnej obróbki próbki (np. mineralizacji) oraz stosowania szeregu odczynników niezbędnych
w przypadku tradycyjnych metod.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych (np. odpady, osady, gleby/grunty, paliwa stałe, materiały roślinne, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w celach doświadczalnych

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

7

Dyfraktometr laserowy Saturn DigiSizer II

Saturn DigiSizer II to pierwszy komercyjnie dostępny analizator wielkości cząstek, który wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię rejestracji obrazu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom dokładności, powtarzalności i odtwarzalności otrzymywanych wyników.

Najważniejsze cechy aparatu: - możliwość pomiaru rozkładu wielkości cząstek z zakresu 0,04 - 2500 μm, matryca CCD pozwalająca otrzymywać wyniki w wysokiej rozdzielczości, - system AquaPrep usuwający środowisko z wody używanej do analiz.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

8

Kalorymetry IKA-Kalorymetr-System C 5000

Kalorymetry są nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi, sterowanymi procesorem układami, spalającymi próbki w celu określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji.

Mogą pracować w układzie zarówno według zasady adiabatycznego pomiaru, jak i izoperiobolicznego.

Oznaczanie ciepła spalania oraz określania wartości opałowej próbek odpadów przemysłowych, paliw z odpadowych komponentów, biomas, paliw kopalnych, osadów ściekowych, itd.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

9

Zestaw aparatury
do oznaczania azotu
Ncałk / NKjel / NNH4 / NNH3

Zestaw aparatury, składający się z odrębnych stanowisk do oznaczania azotu całkowitego oraz azotu amonowego metodami klasycznymi (przy użyciu wytwornicy pary, destylacji pod chłodnicą zwrotną oraz miareczkowania alkacymetrycznego).

Analiza chemiczno-techniczna próbek odpadów, paliw kopalnych, paliw alternatywnych, biomas,  popiołów lotnych, dennych i żużli, osadów ściekowych, itd.

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

10

Spektrometr ICP-MS Nexion 300S firmy Perkin-Elmer

Spektrometria ICP-MS jest obecnie najbardziej czułą techniką analityczną szeroko stosowaną w analizie nieorganicznej. Charakteryzuje się możliwością ilościowej analizy niemal wszystkich pierwiastków chemicznych (metali i niemetali), doskonałymi granicami wykrywalności na poziomie ppt, krótkim czasem pomiaru (pełne skanowanie mas w kilka sekund), możliwością analizy stosunków izotopowych oraz małą objętością próbki konieczną do wykonania analizy.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali i niemetali w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji) o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

Laboratorium Analiz Odpadów Stałych

11

Zestaw chromatografów jonowych firm Dionex i Thermo Fisher Scientific

Zestaw wysokiej klasy chromatografów jonowych składający się z kompaktowego chromatografu jonowego Dionex ICS-1100, dwutorowego modułowego chromatografu jonowego Dionex ICS-5000 (produkcji Thermo Fisher Scientific) oraz chromatografu jonowego ICS-2500 firmy Dionex, umożliwia jednoczesne oznaczanie anionów nieorganicznych oraz jonów specyficznych (bromianów), wymagających reakcji pokolumnowej. Chromatograf ICS-5000 jest obecnie najbardziej stabilnym i czułym systemem chromatograficznym dostępnym na rynku. Chromatograf ICS-1100 m.in. dzięki termostatowanej celi pomiarowej pozwala na detekcję analitu na poziomie śladowym. Pełna automatyzacja systemów, w tym sterowania i monitorowania parametrów kalibracji, diagnostyki i pracy, gwarantuje niezawodność i powtarzalność wyników, a także zapewnia bardzo dużą produktywność przy minimalizacji kosztów i nakładów pracy.

Analiza podstawowych anionów nieorganicznych (m.in. fluorków, chlorków, azotynów, bromków, azotanów, siarczanów, fosforanów, jodków) oraz ubocznych produktów dezynfekcji wody (chloranów, chlorynów, bromianów) w próbkach wód, słabo zanieczyszczonych ścieków i wyciągów wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

12

Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) Multi X 2000 firmy Analityk Jena

Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) pozwala na bezpośrednie określanie zawartości halogenków ulegających adsorpcji na węglu aktywnym, poprzez spalanie w strumieniu tlenu w temperaturze 950ºC i końcowe oznaczanie metodą mikrokulometryczną. Analizator umożliwia analizę chlorowców w próbkach ciekłych już na poziomie stężeń 10 µg/L Cl-. Pełna automatyzacja analizy zapewnia odtwarzalność i powtarzalność wyników.

Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych – oznaczanie AOX w próbkach ciekłych o zróżnicowanej matrycy i mineralizacji (np. wody powierzchniowe i podziemne, ścieki przemysłowe), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków

Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt