LABORATORIUM ANALIZ WÓD I ŚCIEKÓW

Kierownik Laboratorium

mgr Beata Kostka
bkostka@gig.eu
32 / 259 24 67

Kontakt

dr Krzysztof Mitko
kmitko@gig.eu
32  / 259 25 84

Kontakt

mgr inż. Paweł Lejwoda
plejwoda@gig.eu
32  / 259 25 84

p.o. Kierownik
Zakładu

mgr inż. Piotr Kucharski
pkucharski@gig.eu
32 / 259 26 77

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków prowadzona jest działalność badawcza związana z opracowywaniem nowych procedur badawczych stosowanych w analizie wód naturalnych i odciekowych o wysokiej zawartości substancji rozpuszczonych.

Pracownicy Laboratorium biorą udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Sekcji Chemii Nieorganicznej ds. Jakości Wody.

W ramach prac usługowych Laboratorium wykonuje rocznie ponad 3000 analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków w rozmaitych materiałach badawczych realizując wymagania klientów z branży górniczej, energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej, służb ochrony środowiska i innych.

Zakres działalności Laboratorium

BADANIA:

 • woda przeznaczona do spożycia;
 • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe;
 • wody lecznicze i termalne;
 • wody powierzchniowe;
 • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek);
 • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni;
 • wody przemysłowe i technologiczne;
 • ścieki przemysłowe;
 • ścieki socjalno-bytowe i komunalne;
 • wyciągi wodne;
 • sole;
 • niektóre środki spożywcze.

W badanych próbkach oznacza się ponad 100 parametrów fizyko-chemicznych wykorzystując różnorodne techniki pomiarowe, w tym bardzo nowoczesne, np. emisyjną spektrometrię plazmową (ICP-OES), spektometrię mas (ICP-MS), techniki rozkładu wysokotemperaturowego, chromatografię jonową (IC), techniki przepływowe – wstrzykową (FIA) i ciągłą z segmentowaniem strumienia (SFA) z detekcją spektrofotometryczną.

Laboratorium Analiz Wód i Ścieków wykonuje ocenę agresywności korozyjnej wody względem betonu i stali na podstawie przeprowadzonej analizy oraz wykonuje badania wody zarobowej do betonu. Laboratorium przeprowadza także (wspólnie z Laboratorium Analiz Odpadów Stałych) badanie migracji (określenie wpływu materiałów na wodę przeznaczoną do spożycia). Laboratorium wykonuje także badania soli spożywczych, drogowych i kąpielowych oraz w ograniczonym zakresie (przede wszystkim zawartość metali) badania zróżnicowanych środków spożywczych.

OFERTA 2021 na wykonanie analiz fizyko-chemicznych wód i ścieków
Badania objęte zakresem akredytacji PCA
Badania nieobjęte zakresem akredytacji PCA
Warunki realizacji badań

Próbki do badań pobrane przez Zamawiającego mogą być wysłane pocztą kurierską na adres Laboratorium lub dostarczone osobiście pod ten sam adres.
Adres do wysyłki próbek:
Laboratorium Analiz Wód i Ścieków (budynek CCTW, pok. 208 – 209), 40-166 Katowice, plac Gwarków 1