Zakład Monitoringu Środowiska GIG realizuje kompleksowe prace obejmujące monitoring wszystkich elementów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych i powierzchniowych, ścieków, wyciągów wodnych, gleb i gruntów, odpadów. Badania wykonywane są w laboratoriach, w których wdrożony jest już od 1997 roku system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005, potwierdzony certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, nr certyfikatu AB 145. Zakres badań akredytowanych obejmuje pobierane próbek wód powierzchniowych i podziemnych, ścieków, gleb i gruntów oraz szeroki zakres analiz fizykochemicznych próbek środowiskowych, a także odpadów komunalnych i przemysłowych, spoiw mineralnych, paliw alternatywnych i innych obiektów badań.