Wykaz aparatury

wdt_ID Nazwa Opis Zastosowanie Kontakt
1 Emisyjny spektrometr plazmowy (ICP-OES) Optima 5300DV firmy Perkin Elmer Atomowy/optyczny spektrometr emisyjny z wzbudzeniem plazmowym, oparty na badaniu intensywności widm emisyjnych, charakteryzuje się dużą odtwarzalnością i dokładnością. Umożliwia jednoczesne oznaczanie prawie wszystkich pierwiastków, zarówno na poziomie śladowym jak i matrycowym, w trakcie jednej aspiracji próbki. Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali jak i niemetali w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji) o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Analiz Środowiskowych

2 Spektrometr rentgenowski PRIMUS II Spektrometr działający w oparciu o technikę fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją fali (WDXRF). Rozwiązania zastosowane w spektrometrze Rigaku PRIMUS II umożliwiają analizę szerokiego spektrum próbek stałych bez ich wstępnego przygotowania, w sposób nie niszczący próbki. Rozszerzenie funkcjonalności spektrometru o możliwość zastosowania zmiennej atmosfery (środowisko; hel, próżnia) umożliwia analizę składu pierwiastkowego próbek ciekłych. Dodatkową funkcją spektrometru jest możliwość analizy rozkładu zawartości pierwiastków na badanej powierzchni (plamka 500μm). Szybka analiza półilościowa (screening), pozwalająca w prosty i bezpieczny sposób ocenić zakres występowania pierwiastków bezpośrednio w dostarczonej próbce. Spektrometr jest w stanie analizować próbki stałe (bez wcześniejszego przygotowania) oraz ciekłe (po osadzeniu na złożu stałym oraz wprost z otrzymanej próbki). Analiza ilościowa pierwiastków w zakresie beryl-uran na poziomie 1 mg/kg. Analiza rozkładu pierwiastków na powierzchni (mapping). Laboratorium Analiz Środowiskowych
3 Zespół analizatorów CHS Zespół analizatorów elementarnych, składający się z odrębnych analizatorów do oznaczania węgla, wodoru, siarki oraz do oznaczania węgla nieorganicznego (TIC) i całkowitego węgla organicznego (TOC) . Zespół analizatorów jest w pełni sterowany i kontrolowany mikroprocesorowo, współpracując z zewnętrznym komputerem i stanowi najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie oznaczania makropierwiastków. Szczegółowa analiza konwencjonalnych, paliwa kopalnych paliwa alternatywnych, biomas klasyfikowanych jako odnawialne źródła energii oraz popiołów powstających po ich spaleniu, umożliwia wsparcie przy tworzeniu nowych czystych technologii produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Laboratorium Analiz Środowiskowych
4 Analizator rtęci MA-2000 firmy Nippon Instruments Zasada działania analizatora rtęci jest oparta na metodzie CV-AAS i polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki oraz adsorpcji na złotym złożu. Wydzielona rtęć jest oznaczana metodą spektrometrii absorpcji atomowej. Analizator pozwala na oznaczanie śladowych ilości/zawartości rtęci, bez konieczności wstępnej obróbki próbki (np. mineralizacji) oraz stosowania szeregu odczynników niezbędnych w przypadku tradycyjnych metod. Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych (np. odpady, osady, gleby/grunty, paliwa stałe, materiały roślinne, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w celach doświadczalnych Laboratorium Analiz Środowiskowych
5 Dyfraktometr laserowy Saturn DigiSizer II Saturn DigiSizer II to pierwszy komercyjnie dostępny analizator wielkości cząstek, który wykorzystuje zaawansowaną cyfrową technologię rejestracji obrazu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom dokładności, powtarzalności i odtwarzalności otrzymywanych wyników. Najważniejsze cechy aparatu: - możliwość pomiaru rozkładu wielkości cząstek z zakresu 0,04 - 2500 μm, matryca CCD pozwalająca otrzymywać wyniki w wysokiej rozdzielczości, - system AquaPrep usuwający środowisko z wody używanej do analiz. Laboratorium Analiz Środowiskowych
6 Kalorymetry IKA-Kalorymetr-System C 5000 Kalorymetry są nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi, sterowanymi procesorem układami, spalającymi próbki w celu określania wartości opałowych stałych i ciekłych substancji. Mogą pracować w układzie zarówno według zasady adiabatycznego pomiaru, jak i izoperiobolicznego. Oznaczanie ciepła spalania oraz określania wartości opałowej próbek odpadów przemysłowych, paliw z odpadowych komponentów, biomas, paliw kopalnych, osadów ściekowych, itd. Laboratorium Analiz Środowiskowych
7 Zestaw aparatury do oznaczania azotu Ncałk / NKjel / NNH4 / NNH3 Zestaw aparatury, składający się z odrębnych stanowisk do oznaczania azotu całkowitego oraz azotu amonowego metodami klasycznymi (przy użyciu wytwornicy pary, destylacji pod chłodnicą zwrotną oraz miareczkowania alkacymetrycznego). Analiza chemiczno-techniczna próbek odpadów, paliw kopalnych, paliw alternatywnych, biomas,  popiołów lotnych, dennych i żużli, osadów ściekowych, itd. Laboratorium Analiz Środowiskowych
8 Spektrometr ICP-MS Nexion 300S firmy Perkin-Elmer Spektrometria ICP-MS jest obecnie najbardziej czułą techniką analityczną szeroko stosowaną w analizie nieorganicznej. Charakteryzuje się możliwością ilościowej analizy niemal wszystkich pierwiastków chemicznych (metali i niemetali), doskonałymi granicami wykrywalności na poziomie ppt, krótkim czasem pomiaru (pełne skanowanie mas w kilka sekund), możliwością analizy stosunków izotopowych oraz małą objętością próbki konieczną do wykonania analizy. Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych - oznaczanie metali i niemetali w próbkach ciekłych i stałych (po wcześniejszej mineralizacji) o zróżnicowanej matrycy oraz mineralizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Laboratorium Analiz Środowiskowych
9 Zestaw chromatografów jonowych firm Dionex i Thermo Fisher Scientific Zestaw wysokiej klasy chromatografów jonowych składający się z kompaktowego chromatografu jonowego Dionex ICS-1100, dwutorowego modułowego chromatografu jonowego Dionex ICS-5000 (produkcji Thermo Fisher Scientific) oraz chromatografu jonowego ICS-2500 firmy Dionex, umożliwia jednoczesne oznaczanie anionów nieorganicznych oraz jonów specyficznych (bromianów), wymagających reakcji pokolumnowej. Chromatograf ICS-5000 jest obecnie najbardziej stabilnym i czułym systemem chromatograficznym dostępnym na rynku. Chromatograf ICS-1100 m.in. dzięki termostatowanej celi pomiarowej pozwala na detekcję analitu na poziomie śladowym. Pełna automatyzacja systemów, w tym sterowania i monitorowania parametrów kalibracji, diagnostyki i pracy, gwarantuje niezawodność i powtarzalność wyników, a także zapewnia bardzo dużą produktywność przy minimalizacji kosztów i nakładów pracy. Analiza podstawowych anionów nieorganicznych (m.in. fluorków, chlorków, azotynów, bromków, azotanów, siarczanów, fosforanów, jodków) oraz ubocznych produktów dezynfekcji wody (chloranów, chlorynów, bromianów) w próbkach wód, słabo zanieczyszczonych ścieków i wyciągów wodnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Laboratorium Analiz Środowiskowych
10 Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) Multi X 2000 firmy Analityk Jena Analizator adsorbowalnych, organicznie związanych chlorowców (AOX) pozwala na bezpośrednie określanie zawartości halogenków ulegających adsorpcji na węglu aktywnym, poprzez spalanie w strumieniu tlenu w temperaturze 950ºC i końcowe oznaczanie metodą mikrokulometryczną. Analizator umożliwia analizę chlorowców w próbkach ciekłych już na poziomie stężeń 10 µg/L Cl-. Pełna automatyzacja analizy zapewnia odtwarzalność i powtarzalność wyników. Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych – oznaczanie AOX w próbkach ciekłych o zróżnicowanej matrycy i mineralizacji (np. wody powierzchniowe i podziemne, ścieki przemysłowe), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Analiz Środowiskowych
11 Zestaw ciągłych analizatorów przepływowych (SFA) SAN++ firmy Skalar Analytical Zestaw ciągłych analizatorów przepływowych firmy Skalar Analytical to oryginalne rozwiązanie aparaturowe, umożliwiające analizę organicznych i nieorganicznych parametrów na niskim poziomie stężeń, zarówno w czystych wodach, jak i w mocno zanieczyszczonych ściekach. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w dziedzinie automatyzacji analiz w segmentowanym przepływie zastosowane w konstrukcji aparatu gwarantują szybki, precyzyjny i dokładny pomiar spektrofotometryczny. Pełna automatyzacja procesu umożliwia przygotowanie próbki, takie jak rozkład UV, destylacja czy ekstrakcja, bezpośrednio w analizatorze in-line. Analizatory umożliwiają oznaczanie m.in. cyjanków ogólnych, cyjanków wolnych i związanych, indeksu fenolowego, indeksu MBAS (detergentów anionowych) oraz detergentów niejonowych w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych o zróżnicowanej matrycy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Analiz Środowiskowych
12 Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych (FIA) firmy MLE Zestaw wstrzykowych analizatorów przepływowych pozwala na w pełni zautomatyzowaną analizę próbek ciekłych cechujących się bardzo złożoną matrycą. Wyposażenie analizatorów w systemy zatężania, dyfuzji gazowej oraz dializy z selektywnymi membranami gwarantuje szybkie, precyzyjne i dokładne pomiary spektrofotometryczne. Analiza jonów amonu, siarczków, siarczynów, azotanów, azotynów i in. w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Analiz Środowiskowych
13 Analizator ogólnego węgla organicznego i azotu ogólnego TOC-L CPH, TNM-L firmy Shimadzu Analizator umożliwia jednoczesny pomiar różnych form węgla i azotu ogólnego dzięki zastosowaniu wspólnej rury do spalań i wspólnego katalizatora. Zasada działania analizatora polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki w strumieniu powietrza syntetycznego, po którym następuje pomiar wytworzonego CO2 przy zastosowaniu detektora IR oraz pomiar powstałych tlenków azotu metodą detekcji chemiluminescencyjnej. Zaletą analizatora jest całkowita automatyzacja procesów (m.in. zakwaszanie próbek w podajniku celem usuwania węgla nieorganicznego przeszkadzającego w oznaczeniu, a także rozcieńczanie próbek w strzykawce dozującej), które umożliwiają szybką, precyzyjną i dokładną analizę badanych próbek. Oznaczanie ogólnego i rozpuszczonego węgla organicznego, węgla nieorganicznego oraz azotu ogólnego w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Analiz Środowiskowych
14 Analizator rtęci SMS 100 firmy Perkin-Elmer Zasada działania analizatora rtęci jest oparta na metodzie CV-AAS i polega na wysokotemperaturowym rozkładzie próbki w strumieniu tlenu w piecu katalitycznym. Wydzielona rtęć jest oznaczana za pomocą spektrometru absorpcji atomowej. Analizator pozwala na oznaczenie zawartości rtęci w zakresie od 0.05 ng (w próbce analitycznej). Istotną zaletą aparatu jest brak konieczności wstępnej obróbki próbki (np. mineralizacji mikrofalowej) oraz stosowania kosztownych odczynników niezbędnych w przypadku tradycyjnych metod oznaczania rtęci. Analiza szerokiego spektrum próbek środowiskowych i innych, zarówno stałych, jak i ciekłych (np. wody powierzchniowe, podziemne, mineralne, wody do spożycia, ścieki komunalne i przemysłowe, odpady, osady, gleby, materiały roślinne, żywność itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Laboratorium Analiz Środowiskowych
15 Analizator azotu Kjeldahla Aparat firmy Büchi jest wyposażony w zautomatyzowaną destylarkę z generatorem pary (KjelFlex K-360), dwunastostanowiskowy piec do mineralizacji (SpeedDigester K-436), neutralizator niebezpiecznych oparów i gazów powstających w procesie mineralizacji, tzw. skruber (Scrubber B-414) oraz, dodatkowo, zewnętrzny automatyczny titrator (TitroLine Easy firmy Schott). Oznaczanie azotu Kjeldahla metodą po mineralizacji w szerokim spektrum ciekłych próbek środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Laboratorium Analiz Środowiskowych
16 Chromatografy gazowe GC-MS, GC-FID, GC-ECD i GC-TCD, oraz zestawy do chromatografii cieczowej HPLC Nowoczesne narzędzia badawcze z różnymi metodami detekcji związków (np. GC-MS, GC-FID, GC-ECD, GC-TCD i HPLC-FLD), do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, wykorzystywane przy badaniu m.in. próbek środowiskowych. Użycie spektrometru mas jako detektora (chromatografy GC-MS) umożliwia identyfikację związków chemicznych wchodzących w skład mieszanin. Analiza związków organicznych takich jak: WWA, olej mineralny, BTEX, pestycydy, lotne chlorowcopochodne (w tym THM-y), PCB i inne w próbkach środowiskowych: glebach i gruntach, wodach, ściekach, gazach; w próbkach przemysłowych: odpadach, osadach, materiałach budownictwo i innych. Laboratorium Analiz Środowiskowych
17 Uniwersalny, cyfrowy skaningowy mikroskop elektronowy z przystawką EDS i napylarką HITACHI Model SU-3500N Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) umożliwia obserwację struktury powierzchni materiałów przy powiększeniu 5-300 000x. Służy do obserwacji i charakteryzacji materiałów organicznych i nieorganicznych w skali od nanometrycznej do mikrometrycznej. Niska próżnia umożliwia obserwację próbek nieprzewodzących oraz próbek zawierających wodę bez potrzeby przygotowania preparatu. Detektor EDS (z ang. energy dispersive spectroscopy) pozawala na identyfikację składu pierwiastkowego badanego materiału dla wszystkich pierwiastków o liczbie atomowej większej niż bor. Większość pierwiastków jest wykrywana przy stężeniach rzędu 0,1%. Badania składu pierwiastkowego materiałów, badanie i analizowanie powierzchni i obszarów przypowierzchniowych materiałów, kontrola jakości materiałów. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami
18 Analizator wielkości, kształtu i liczby cząstek z przystawką ramanowską do identyfikacji chemicznej - Morphologi G3S-ID firmy Malvern Morphologi G3S-ID to zautomatyzowany, czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Umożliwia pomiar zarówno proszków w stanie suchym jak i emulsji a także zawiesin cieczowych, w zakresie wielkości cząstek 0,5-1000 µm, z możliwością rozszerzenia do 3000 µm wraz z przystawką ramanowską do charakteryzacji chemicznej cząstek. Badanie kształtu, wielkości, liczby cząstek, charakteryzacja chemiczna cząstek, rozkład ilościowy i objętościowy, statystyczna analiza obrazu. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami
19 Uniwersalny mikroskop optyczny ze stolikiem wysokotemperaturowym - Nikon Eclipse Ni-U, Stolik grzejny LINKAM TS1500 Morphologi G3S-ID to zautomatyzowany, czuły analizator do jednoczesnego określania kształtu, wielkości i liczby analizowanych cząstek w próbce. Stosowany do obserwacji małych obiektów niewidocznych nieuzbrojonym okiem, bądź struktur przygotowanych wcześniej preparatów. Stolik wysokotemperaturowy pozwala na śledzenie procesów termicznych pod obiektywem mikroskopu. Stolik wysokotemperaturowy z chłodzeniem wodnym, przeznaczony jest do badań w świetle odbitym i przechodzącym; umożliwia obserwację przemian zachodzących pod wpływem temperatury w badanym materiale, a także ustawienie dowolnego profilu temperaturowego pracy, w atmosferze inertnej. Procesy termiczne można prowadzić do temperatury 1500°C, z maksymalnym przyrostem temperatury wynoszącym 130°/min. Dzięki chłodzeniu wodnemu układu stolika możliwe jest szybkie obniżanie temperatury podczas obserwacji i po jej zakończeniu. Obserwacja przemian zachodzących pod wpływem temperatury w badanym materiale w zakresie: od temperatury otoczenia do 1500°C. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami
20 Obrotowy wiskozymetr wysokotemperaturowy Rheotornic II firmy Theta Industries Inc. Służy do badania lepkości cieczy w wysokich temperaturach w zakresie od temperatury otoczenia do 1600° C. Do urządzenia dołączone jest oprogramowanie umożliwiające sterowanie, wizualizację i dokumentowanie wyników badań. Badanie lepkości dynamicznej oraz naprężeń stycznych przy kontrolowanej prędkości ścinania w zakresie: od temperatury otoczenia do 1600°C. Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami
21 Piec wysokotemperaturowy HT 16/16 firmy NABERTHERM Pozwala na prowadzenie obróbki cieplnej różnych materiałów. Parametry pieca: praca ciągła w temperaturze do 1600°C, komora grzewcza o pojemności 16 l, węzeł zasilania komory grzewczej w gazy redukcyjne i inertne, precyzyjny regulator przepływu gazów przez komorę, wyjście z komory pieca na urządzenia do analizy składu gazów powstających w trakcie procesów termicznych, oprogramowanie pozwalające na wizualizację, dokumentowanie i archiwizowanie przebiegu prowadzonych badań, pamięć 400 różnych programów obróbki cieplnej. Obróbka cieplna różnych materiałów w temperaturze do 1600°C Laboratorium Przeróbki Kopalin i Gospodarki Odpadami
22 Dyfraktometr rentgenowski D8 DAVINCI BRUKER Nowoczesne narzędzie badawcze wyposażone w układ klasyczny B-B oraz zwierciadło Goebla z możliwością wykorzystania w pracach o charakterze naukowo-badawczym, projektach naukowych oraz w pracach rynkowych na rzecz przemysłu, górnictwa i sektora usług. Urządzenie to jest sprzętem kompletującym możliwości oznaczeń w systemie operacyjnym XRD-XRF-ICP(MS)-GC(MS) nowoczesnych zespołów analitycznych badających krystaliczne fazy substancji stałych takich jak: gleby, grunty, odpady, paliwa, kompozyty, surowce i produkty mineralne oraz wiele innych. Pozwala na prowadzenie badań mineralogicznych przy użyciu posiadanego dyfraktometru, co uzupełnia zakres oznaczeń składu chemia badanych substancji_x000D_ i rozszerza możliwości badawcze. Poza uzupełnieniem systemu analitycznego dyfraktometr rentgenowski pozwala określić skład fazowy ciał stałych (mineralogiczny), w tym odpadów mineralnych, co jest ważnym elementem dla oceny ich wykorzystania jako surowców po procesach odzysku. Pracownia Analiz Ekologicznych
23 Wiertnica samochodowa Wiertnica pionowa geotechniczna H20S umożliwia wiercenie pionowych otworów w gruncie za pomocą następujących metod i narzędzi wiertniczych: Wiercenie ślimakowe (świdrami spiralnymi zwanymi także sznekami) w gruntach nienawodnionych – wiercenie na sucho. Wiercenie ślimakami rurowymi z przelotem wewnętrznym Ø110 lub Ø170. Rurowanie otworu za pomocą skręcanych lub łączonych na zamki rur osłonowych. Pogłębianie otworu rurowanego za pomocą szlamówki, łyżki wiertniczej lub dłuta – metoda udarowa z wykorzystaniem szarpaka i wciągarki. Wykonywanie mikropali i iniekcja mleczka cementowego w opcji z pompą iniekcyjna PTI. Nominalne parametry wiertnicy pozwalają na wykonywanie w gruntach średniozwięzłych otworów o średnicy do 170 mm na głębokość do 30 m metodą obrotową za pomocą ślimaków. Wiercenia geologiczne wykorzystywane do pobieranie próbek gruntów i odpadów. Grunty przy określaniu stopnia zanieczyszczenia gleby, gruntu. Opracowywanie planów remediacji, raportów początkowych i opinii o stanie środowiska wodno-gruntowego. Pobieranie próbek odpadów z hałd i zwałowisk. Pracownia Analiz Ekologicznych
24 Przenośny, wieloskładnikowy analizator gazu Gasmet DX 4040 Przenośny analizator gazów Gasmet DX 440 posiada zdolność analizy 200 związków nieorganicznych i organicznych występujących w formie gazowej. Zastosowana metoda pomiaru zapewnia jednoczesną analizę do 25 związków gazowych w czasie krótszym niż 30 sekund z niepewnością pomiar najwyżej 5% zakresu pomiarowego. System detekcji (FTIR) zintegrowany z oprogramowaniem CalcmetTM pozwala na identyfikację bardzo niskich stężeń gazów (od 1 ppm) w zróżnicowanych środowiskach (gaz glebowy, otaczająca atmosfera). Oprogramowanie zarządzające umożliwia: sterowanie analizatorem, kontrolę układ poboru próbki i analizę jej widma; wykorzystanie wieloskładnikowego algorytmu umożliwiającego detekcję, identyfikację i analizę ilościową do różnych składników gazowych; zapamiętywanie widma próbki w celu ponownej analizy i identyfikacji wcześniej nie zbadanych składników. Oznaczanie związków gazowych w powietrzy, powietrzu glebowym na niskich stężenia. Określanie atmogeochemi. Pracownia Analiz Ekologicznych
25 Przenośny analizator gazu GasData model GFM430 Analizator może być wykorzystany w monitoringu gazów powstających w procesie zgazowania węgla, jak i badaniach powietrza na terenach zanieczyszczonych (w tym depozycji odpadów). W analizatorze pracującym w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG zainstalowane są tory pomiarowe następujących gazów: metanu (CH4) 0-100%, dwutlenku węgla (CO2) 0-100%, tlenu (O2) 0-25%, siarkowodoru (H2S) 0 – 5 000 ppm, tlenku węgla (CO) 0 – 1 000 ppm. Możliwy jest także pomiar parametrów fizycznych: ciśnienia atmosferycznego 800 – 1200 mbar, ciśnienia statycznego +/- 400 mbar, przepływu > 0,1 l/h, prędkości przepływu 0,7 - 40 m/s, temperatury -10 do 100⁰C Monitoringi składowisk odpadów, pomiary podstawowych gazów Pracownia Analiz Ekologicznych
26 Zestaw pomp do pobierania wód gruntowych Analizator może być wykorzystany w monitoringu gazów powstających w procesie zgazowania węgla, jak i badaniach powietrza na terenach zanieczyszczonych (w tym depozycji odpadów). W analizatorze pracującym w Zakładzie Monitoringu Środowiska GIG zainstalowane są tory pomiarowe następujących gazów: metanu (CH4) 0-100%, dwutlenku węgla (CO2) 0-100%, tlenu (O2) 0-25%, siarkowodoru (H2S) 0 – 5 000 ppm, tlenku węgla (CO) 0 – 1 000 ppm. Pompa MP1 firmy Grundfos została tak zaprojektowana aby umożliwić pompowanie wody i pobieranie prób z piezometrów o średnicy od 50 mm z głębokości do 86 metrów. Ciągła regulacja pozwala na pompowanie wody z regulowaną wydajnością w zakresie od 0 do 2 m3 na godzinę w warunkach beztlenowych. Monitoring wód gruntowych, monitoring środowiska wokół instalacji Pracownia Analiz Ekologicznych
Skip to content