Laboratorium Analiz Środowiskowych

Laboratorium Analiz Środowiskowych posiada wieloletnią praktykę w badaniach elementów środowiska przyrodniczego, stanu środowiska, produktów, odpadów przemysłowych itp.

Jest pierwszym w Polsce laboratorium badawczym odpadów, które uzyskało certyfikat akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium prowadzi prace w ramach projektów badawczych własnych, celowych i zamawianych, dotyczących opracowań nowych oraz adaptacji istniejących metod analitycznych służących analizie próbek środowiskowych oraz służących analizie próbek związanych z przemysłem.

Dodać należy, że we współpracy z Pracownią Analiz Ekologicznych oraz innymi Laboratoriami Zakładu Monitoringu Środowiska GIG, wykonywane są ekspertyzy, opinie, oceny dla przemysłu, górnictwa oraz służb ochrony środowiska, w zakresie m.in.: zanieczyszczenia gleb i gruntów, oddziaływania na środowisko, czy też wykorzystania odpadów np.: na powierzchni ziemi oraz w górniczych wyrobiskach podziemnych.

Zakres działalności

Zakres działalności Laboratorium Analiz Środowiskowych obejmuje różnego rodzaju obiekty badań:

 • badania odpadów stałych:
  • wydobywczych, przeróbczych i wiertniczych,
  • popiołów lotnych z węgla, żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów,
  • stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
  • piasków ze złóż fluidalnych,
  • mieszanin popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,
  • mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,
  • ubocznych produktów spalania UPS,
  • gruzów, odpadów betonowych, odpadów mieszanych.
 • badania materiałów budowlanych:
  • spoiw mineralno-cementowych,
  • kruszyw,
  • surowców mineralnych.
 • badania paliw stałych:
  • węgli kamiennych,
  • paliw wtórnych (alternatywnych),
  • biomasy stałej,
  • pelletów.
 • badania próbek środowiskowych:
  • gleb,
  • gruntów,
  • pyłów,
  • osadów.
 • badania migracji:
  • złóż filtrujących,
  • materiałów do kontaktu z wodą pitną, basenową itd.
 • badania wód i ścieków:
  • woda przeznaczona do spożycia;
  • naturalne wody mineralne i źródlane oraz wody stołowe;
  • wody lecznicze i termalne;
  • wody powierzchniowe;
  • wody podziemne (ze szczególnym uwzględnieniem wód kopalnianych, w tym solanek);
  • wody odciekowe pochodzące z lokowania odpadów w nieczynnych wyrobiskach górniczych lub składowiskach na powierzchni;
  • wody przemysłowe i technologiczne;
  • ścieki przemysłowe;
  • ścieki socjalno-bytowe i komunalne;
  • wyciągi wodne;
  • sole;
  • niektóre środki spożywcze.

Badania laboratoryjne

Kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad profesjonalnej praktyki laboratoryjnej oraz nowoczesne zaplecze badawczo-pomiarowe umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu badań

 • oznaczanie wilgoci, popiołu, węgla, wodoru, azotu, siarki, chloru,
 • oznaczanie wolnego CaO, węgla nieorganicznego i węgla organicznego, związków amonowych w tym amoniaku, chlorków,
 • oznaczanie kaloryczności tj. ciepła spalania i wartości opałowej,
 • oznaczanie podstawowego składu chemicznego:
  SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, TiO2, P2O5,
 • oznaczanie pierwiastków w tym metali ciężkich: arsenu As, baru Ba, kadmu Cd, kobaltu Co, chromu Cr, miedzi Cu, rtęci Hg, manganu Mn, molibdenu Mo, niklu Ni, ołowiu Pb, antymonu Sb, selenu Se, cyny Sn, cynku Zn i innych,
 • oznaczanie metali ziem rzadkich: skandu Sc, itru Y, lantanu La, ceru Ce, prazeodymu Pr, neodymu Nd, samaru Sm, europu Eu, gadolinu Gd, terbu Tb, dysprozu Dy, holmu Ho, erbu Er, tulu Tm, iterbu Yb i lutetu Lu, itd.

Badania objęte zakresem akredytacji PCA

Badania nieobjęte zakresem akredytacji PCA

Badania prowadzone w ramach elastycznego zakresu akredytacji

Warunki realizacji badań próbek

Próbki dostarczone do Laboratorium powinny być:

 • zabezpieczone przed możliwością zawilgocenia lub wtórnego zanieczyszczenia (szczelnie zamknięty worek foliowy, słoik, pojemnik z tworzywa itp.),
 • zaopatrzone w metryczką zawierającą podstawowe dane identyfikacyjne.

Jako, że ilość próbki dostarczanej do Laboratorium wynika z ustalonego / przewidywanego zakresu badań, Zleceniodawca powinien wcześniej uzgodnić wielkość próbki z Kierownikiem Laboratorium.

Próbki do badań są najczęściej pobierane i dostarczane do Laboratorium przez Zleceniodawcę. Odpowiedzialność za pobranie ponosi klient. Klient zobowiązany jest do poinformowania Laboratorium o sposobie pobrania próbek (plan i procedura) oraz o tym, czy wyniki będą wykorzystana w obszarze uregulowanym prawnie.

Jeżeli klient nie posiada akredytacji na pobieranie próbek, wskazane jest aby zostały one pobrane przez pracowników Zakładu Monitoringu Środowiska. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie lub gdy celem badań jest opracowanie opinii.

W przypadku, gdy próbki nie zostały pobrane przez pracowników Zakładu Monitoringu Środowiska opinia będzie dotyczyła tylko badanej próbki, a nie całego obiektu.

Badania, które wykraczają poza zakres działania Laboratorium, a uzupełniają badania wymagane dla konkretnie sprecyzowanego celu, mogą być i są podzlecane do Podwykonawcy (zewnętrznego dostawcy). Na wykonanie takich badań wymagana jest zgoda klienta.

Termin wykonania badań, zależy od zakresu, czy konieczności sporządzenia dodatkowych opracowań w oparciu o otrzymane wyniki i wynosi od 2 do 6 tygodni.

Dokumenty

Formularze

Wyposażenie

Kontakt

mgr Beata Kostka

Kierownik Laboratorium
obszar wód i ścieków

bkostka@gig.eu
32-259-2467

dr Klaudia Karabela

obszar odpadów stałych, paliw, etc.
kkarabela@gig.eu
32-259-2280

dr Patrycja Kuna-Gwoździewicz

obszar analizy związków organicznych
pkuna@gig.eu
32-259-2175

dr Anna Michalska

p.o. Kierownika Zakładu Monitoringu Środowiska GIG
anmichalska@gig.eu
32-259-2396
32-259-2677

POTRZEBUJESZ SZYBKIEJ WYCENY?
Skip to content